Home » Activities

Bicam conferees cheering the finalization of the #RHBill. http://t.co/lfXQX78X

19 December 2012 No Comment

@tonchi: Bicam conferees cheering the finalization of the #RHBill. http://t.co/lfXQX78X

Para sa karapatan ng kababaihang Pilipino na magpasya kaugnay sa
kanilang sariling katawan, pagbubuntis, kalusugan, at buhay;
Para sa ligtas na panganganak ng bawat inang Pilipino, laluna ng maralita;
Para sa siyentipikong edukasyon ng mga kabataang Pilipino sa
responsableng sekswalidad;
Para sa malaya at mulat na pagpapasya at hindi para sa pamimilit ng
Estado at pagkontrol ng populasyon,
Bumoboto ako ng “oo” sa ngalan ng ACT Teachers.

 

Comments are closed.