Explanation of affirmative vote for House Bill 4244, the Reproductive Health Bill Rep. Antonio L. Tinio ACT Teachers PL

Para sa karapatan ng kababaihang Pilipino na magpasya kaugnay sa
kanilang sariling katawan, pagbubuntis, kalusugan, at buhay;

Para sa ligtas na panganganak ng bawat inang Pilipino, laluna ng maralita;

Para sa siyentipikong edukasyon ng mga kabataang Pilipino sa
responsableng sekswalidad;

Para sa malaya at mulat na pagpapasya at hindi para sa pamimilit ng
Estado at pagkontrol ng populasyon,

Bumoboto ako ng “oo” sa ngalan ng ACT Teachers.