Home » Activities

Privilege Speech of Rep. France Castro, 2 October 2017

2 October 2017 No Comment

Privilege Speech
Rep. France Castro, ACT Teachers
October 2, 2017

[Video here]

PS October 5

Ginoong Speaker at mga kapwa ko kinatawan, magandang hapon.

Ang darating na Huwebes, October 5, ay National Teachers’ Day. Para sa sektor na aking pinanggalingan at pinagsisilbihan, higit sa araw ng pagdiriwang, ito ay araw ng paniningil at protesta.

Minamarkahan ang October 5 dahil sa ito araw ng adoption o paglagda sa Recommendation concerning the Status of Teachers noong 1966 ng International Labor Organization at United Nations Education, Scientific and Cultural Organization o ILO-UNESCO. Ito ay makasaysayang dokumento dahil nilalaman nito ang mga internasyunal na pamantayan para sa nakabubuhay na sahod at benepisyo para sa mga guro; makataong kundisyon sa empleyo, trabaho, at pagtuturo; partisipasyon ng mga guro sa pormulasyon at implementasyon ng mga polisiya at batas na may epekto sa kanila at sa kanilang propesyon; at iba pa. Nakasaad dito ang mga rekomendasyon upang kilalanin, igalang, at proteksyunan ng mga gubyerno ang mga karapatan ng mga nasa propesyon, sa publiko o pribado mang sektor. Lahat ng ito ay bahagi ng karapatan ng mamamayan sa edukasyon na siyang dapat protektahan ng pamahalaan.

Sa ganitong konteksto nakalatag ang aming komemorasyon ng National Teachers’ Day. Para sa amin, walang saysay ang anumang pagbati kung walang makatotohanang pagkilala ang pamahalaan sa esensya at direksyon ng 1966 Recommendation. At bilang isang guro na nagsilbi ng halos tatlumpung taon, ako po ay taos-pusong naninindigan kasama ang mga guro upang ipaglagban ang esensyang ito.

Mr. Speaker, noong nakaraang taon, kasama ang mga guro sa mga naniwala sa mga pangako ni Pangulong Duterte at kanyang bagong administrasyon na itataas niya ng suweldo hindi lang ng pulis at sundalo pati rin ang sahod ng mga titser, na wawakasan niya ang endo at kontraktwalisasyon, na ibababa niya ang income tax at maglalatag ng progressive na sistema ng pagbubuwis, na kabilang sa mga prayoridad niya ang edukasyon, kalusugan, at iba pang batayang serbisyo para sa mga mamamayan, at iba pa.

Ngunit ngayon, pagkalipas ng higit isang taon, kasama rin ang mga guro sa mga binigo ng Pangulo sa pagbali niya ng mga pangakong ito. Nananatiling “drawing” ang pangakong salary increase, at sa halip ay pinagpapatuloy lamang ang barya-baryang umento sa ilalim ng Salary Standardization Law 4 ng administrasyong Aquino. Nagpapatuloy ang kontraktwalisasyon, at sa halip ay palalalain at mai-institutionalize pa sa pribado at pampublikong sektor, sa ilalim ng mga pinalabas na mga circular at department order ng DBM, DepEd, CSC, DILG, at DOLE. Walang dagdag na benepisyo—sa halip ay binawasan pa nga ang mga inaasahang local allowances ng mga guro at babawasan pa ang Performance-Based Bonus ng lahat ng mga kawani sa pamahalaan. Mataas pa rin ang income tax—sa halip ay tinali ang pagbibigay nito sa mga bago at pabigat na excise tax sa produkto ng langis at sugar-sweetened beverages pati na rin ang mas malawak na VAT. Paparating na ang TRAIN na ibabangga ng administrasyong Duterte sa mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Ramdam na ramdam po ng ating mga kaguruan, mga kawani, at mga mamamayan ang impact o epekto ng halos tatlong buwan na pagtaas ng presyo ng gasolina na siyang may domino effect sa mga presyo ng mga bilihin at ating mga serbisyo.
Ngayon, nagpapatuloy ang mga neoliberal na atake sa edukasyon, kalusugan, at batayang serbisyo. Sunod-sunod ang pagpasa ng Kongresong ito ng mga panukalang batas na magpapalubog lalo sa mga mamamayan sa kahirapan at maglalayo sa kanila mula sa kanilang karapatan sa edukasyon, kalusugan, at iba pa gaya, ng naturingang Universal Health Care at National ID System bills. Pinalala rin ang mga giyera laban sa mamamayan—mga giyerang kontra-droga at kontra-terorista diumano pero pumapatay kahit sa mga inosenteng kabataan gaya nila Kian de los Santos, Carl Angelo Arnaiz, at Obillo Bay-ao at tumatarget sa mga eskwelahan, guro, at estudyante ng mga kapatid nating Lumad at Moro sa Mindanao. Gumagastos ng P323,000 kada bomba upang wasakin ang mga paaralan imbis na suportahan at payabungin pa ang mga ito.

Kapapasa rin ng House na ito ang panukalang 2018 budget na komprehensibong naglalaman ng mga neoliberal at pasistang palisyang ito—at komprehensibo ring lalabag sa mga karapatan ng mga mamamayan. Hindi inaprubahan ang mga panukala naming amyenda gaya ng mas mataas na MOOE, pondo para sa Special Hardship Allowance, libreng medical examination, chalk allowance, at lump sum para sa promotion.

Sa nakaraang taon, pinagpapatuloy ang mga anti-gurong polisiya ng DepEd gaya ng pabigat na Daily Lesson Log. Hindi rin natin nakitaan ang ahensya ng pagtindig upang suportahan ang mga laban ng mga guro at iba pang mga kawani—mula sa salary increase at pagbibigay ng sapat na MOOE para sa mga operasyon ng mga eskwelahan kabilang na ang mga non-monetary benefits sa ilalim ng nilagdaan ng DepEd na Collective Negotiation Agreements kasama ang tatlong regional unions ng mga guro, hanggang sa pagkondena sa pagbobomba sa mga paaralan at komunidad ng mga Lumad at Moro.

Masahol din ang kalagayan ng mga guro sa mga pribadong eskwelahan, dahil kasama sila sa nananawagan upang itaas ng sahod—P750 kada araw para sa pribadong sektor—at wakasan ang kontraktwalisasyon. Marami rin sa kanila ang biktima ngayon ng kapabayaan nang ipinatupad ng gubyerno ang K to 12 nang walang sapat na paghahanda upang protektahan ang mga mawawalan ng trabaho at mabawasan ng suweldo.

Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, ito ang kinakaharap ng mga guro sa ngayon—mga kondisyong taliwas sa ipinapanawagan ng 1966 ILO-UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers. Ito rin ang mga kondisyong lalong magpapaalab sa diskuntento at galit ng mga guro. Dahil sa mga kundisyong ito, lumalabas na tinatalikuran ni Pangulong Duterte ang esensya ng National Teachers’ Day dahil sinasasawalang bahala niya ang kapakanan, kagalingan, at karapatan ng mga guro bilang isang propesyon, bilang pangunahing tagapaghatid ng edukasyon, at bahagi ng lipunang Pilipino.

Pinaglaban ng mga guro at pinasa—sa pamamagitan ng ACT Teachers Party-List—ang isang batas na nagtatakda sa October 5 bilang araw ng komemorasyon sa National Teachers’ Day at pagdiin sa gubyerno upang tuparin ang esensya nito. Sinasalamin ng National Teachers’ Day ang kahilingan ng mga guro na kilalanin naman ng pamahalaan ang kanilang mga karapatan sa nakabubuhay na sahod at iba pang economic and labor rights, at isapatupad at pondohan ng sapat ang mga batas at kasunduang CNA na ipinapangako ang mga karapatang ito.

Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, matagal nang nilulunsad ng aming sektor ang komemorasyon ng World Teachers’ Day. Sa sama-samang pagkilos din napagtagumpayan ang pagsasabatas ng isang National Teachers’ Day Law, gaya ng iba pang napagtagumpayan naming laban sa mga isyu ng suweldo noong mga nakaraang dekada, GSIS, chalk allowance, karapatan sa pag-uunyon at collective negotiation for better working conditions, at iba pa. Bilang isang sektor ay ibinahagi ng kaguruan ang kanilang mga ambag sa pagsulong ng mga kampanyang masa ng sambayanang Pilipino laban sa pork barrel at korapsyon, at iba pa.
Hindi pa buo ang mga tagumpay na ito, at nahaharap pa nga sa papatinding laban ang sektor ng edukasyon at mamamayan, kaya sa sama-samang pagkilos din ay isusulong ng mga guro, sa darating na October 5, ang isang malawakan at pambansang protesta upang ipanawagan at ipaglaban ang salary increase at ibang mga ekonomiko at pulitikal na hinaing ng edukasyon. Ngayong darating na October 5, hindi nanghihingi ng simpleng pagbati ng “Happy National Teachers’ Day” ang mga guro mula sa pangulo. Mas lalong hindi sila nanghihingi ng panibagong matatamis na pangako. Para sa amin, sa mamamayang Pilipino, hindi bababa sa solidong komitment at maka-gurong tindig ula sa Pangulo ang aming hiling:

Suweldo itaas! P25,000 minimum para sa mga guro at P16,000 para sa mga kawani!
Income tax ibaba! No to new excise taxes and expanded VAT!
Stop killing our youth!
Lift martial law in Mindanao!

Comments are closed.